AiderAider
Kvinne og mann i møte over en kaffe

Kundetips til årsregnskapet

For at årsregnskapet skal kunne avsluttes så raskt og korrekt som mulig, kan det være lurt å gå gjennom tipsene og rådene nedenfor. Dersom etterspurt informasjon og dokumentasjon sendes regnskapsfører så snart som mulig, blir prosessen smidig og god for alle parter.

Trenger du hjelp med årsregnskapet? Kontakt oss

Tips og råd i forbindelse med forberedelser og utarbeidelse av årsregnskapet:

Ny skatteforvaltningslov trådte i kraft fra 1.1.2017. Det innebærer blant annet at det legges større press på at alle rapporteringsplikter etterleves med korrekt innhold. Om rapporteringsfristene ikke overholdes vil det etter kort tid kunne påløpe betydelige tvangsmulkter.

En forutsetning for at regnskapsfører skal kunne innlevere rettidige opplysninger på vegne av deg som kunde, er at alle opplysninger også er overlevert i henhold til fristene i oppdragsavtalen.

Vi ønsker oss følgende opplysninger så raskt som mulig:

 

Alle selskapsformer

 • Lønn for desember 2017 skal rapporteres gjennom a-meldingen den 5. januar 2018. Dersom det finnes utbetalinger til ansatte som foreløpig ikke er medtatt ved kjøring av lønn, er det svært viktig at regnskapsfører får opplysninger om dette snarest.
 • For selskaper med plikt til å tegne OTP-avtale (alle virksomheter med minimum 2 ansatte i 75% stilling) – husk å ajourføre opplysninger om ansatte og lønnsgrunnlag samt oversende dette til forsikrings-selskapet.
 • Varetelling for kunder med varelager pr. 31.12.17 – varetellingsliste (innkjøpspriser eks. mva) leveres regnskapsfører sammen med 6. termin bilag – husk nummerert, datert og signert – verdivurdering av varelager inklusive kurant/ukurant.
 • Beholdningsvurdering for utført ikke fakturert arbeid pr. 31.12.17 må utarbeides. Listen må inneholde alt arbeid m/materialer som er levert i 2017, og som ikke faktureres før i 2018. Listen leveres regnskapsfører sammen med 6. termin bilag.
 • Har du tap på kundefordringer? – Send liste over kundefordringer som er tapt til din regnskapsfører. Er du usikker på reglene for tapsføring på kundefordringer undersøkmed din regnskapsfører så du får tidfestet tapet tidligst mulig.
 • Er det foretatt privatuttak av varer/tjenester fra virksomheten – send en liste over uttakene til regnskapsfører sammen med 6. termin bilag eller uttaksbok.
 • For selskaper med varehandel – husk liste over tilgodelapper og gavekort.
 • For selskaper med bil i næring – noter kilometerstand pr. 31.12.2017, biltype/modell og registreringsnummer.
 • For de som bruker sin private bil i næringsvirksomheten og får fradrag for inntil 6.000 km etter kilometergodtgjørelse – husk å sende kjørebok eller reiseregninger til regnskapsfører.
 • Husk å innlevere alle årsoppgaver, ligningsoppgaver og kontoutskrifter – oversikt over bankinnskudd/gjeld og forsikringer er særlig viktig.
 • Husk kopi av leie- og leasingavtaler, nye eller endrede husleiekontrakter, samt kopi av andre viktige avtaler som påvirker regnskapsføringen og evt. dokumentasjon av verdivurderinger i balansen.
 • Elektroniske kommunikasjonsmidler (fast tlf./mob. tlf./bredbånd/mobilt bredbånd) – gi beskjed til regnskapsfører dersom skjønnsmessig fordel privat bruk avviker fra standardsatsene.
 • Skatteoppgjør må oversendes – hvis dette ikke er levert tidligere.
 • Liste over leide/leasede driftsmidler. Spesifikasjon av tilgang og avgang driftsmidler. Kopi av låneavtaler og leieavtaler må også være på plass.
 • Alle bilag for 2017 må leveres så snart som mulig over årsskiftet. Dersom man ikke har mottatt alle bilag eller årsoppgaver bør denne dokumentasjonen ettersendes snarest mulig.
 • Oppgave over aksjer og verdipapirer må være komplett og i orden.
Toppbilde

Spesielt for enkeltpersonforetak

 • Send samleoppstilling for lønn (tidl: lønns- og trekkoppgave) til regnskapsfører dersom du har hatt lønnet arbeid ved siden av næringsvirksomheten.
 • Reiseutgifter hjem/arbeidssted, evt. pendlerutgifter må dokumenteres og redegjøres for
 • Har du enkeltpersonforetak og bruker din private bil i næringsvirksomheten? Husk å sende kjørebok eller reiseregninger til regnskapsfører
 • Kjøp og salg av private eiendeler (Hus, hytte, bil, båt, campingvogn, særlig verdifull kunst etc.) må informeres om til regnskapsfører
 • Premie til egen pensjonsforsikring må dokumenteres (husk at fristen for å inngå avtale om pensjonsforsikring er utgangen av mars året etter inntektsåret)
 • Utgifter til barnepass må dokumenteres.
 • Endring i familiesituasjon/sivil status må redegjøres for.
 • Premie til frivillig trygd og sykeforsikring, dersom disse ikke er regnskapsført må informeres om.
 • Forsikringsverdier nye hus, båter, innbo m.m. må informeres om. Send gjerne over forsikringspolisen

Spesielt for aksjeselskap

 • Det må utarbeides en oversikt over avtaler mellom aksjonær(er) og selskapet, med angivelse av hvilke ytelser som ytes fra partene samt avtalens varighet.
 • Lag oversikt over eventuelle endringer i eiersammensetning gjennom året.
 • Gjør opp mellomregningskonti – lån over 3/5 G (folketrygdens grunnbeløp) skal avtalefestes med låneavtale – kontakt regnskapsfører for å få utarbeidet en eventuell låneavtale.
 • Samleoppstilling for lønn (tidligere lønns- og trekkoppgave) for daglig leder og styremedlem må leveres inn fra kunder som fører lønn selv, da informasjon fra disse oppgavene skal med som noteopplysninger i årsregnskapet.

Vil du vite mer om hvordan Aider kan hjelpe deg med årsregnskapet eller andre regnskapstjenester? Ta kontakt med oss i dag.