AiderAider

Info om nye krav til arbeidsavtaler

Fra 1. juli 2024 trer en rekke nye regler i kraft som omhandler kravene til innholdet i en arbeidsavtale i henhold til Arbeidsmiljøloven. Dersom du bruker en mal når arbeidsavtalen utarbeides, må du sørge for at den er oppdatert i henhold til de nye lovendringene

Praktisk betydning

Fra 1. juli 2024 vil de nye kravene til arbeidsavtaler sterkt begrense arbeidsgivers mulighet til å bruke personalhåndboken for å ensidig endre arbeidsvilkår, da sentrale betingelser nå må spesifiseres direkte i arbeidsavtalen.

Enhver endring i disse nøkkelopplysningene krever forhandlinger og en ny eller revidert avtale med arbeidstakeren. Dette styrker arbeidstakerens posisjon ved å sikre at endringer ikke skjer uten deres viten og godkjenning.

Resultatet er at arbeidsgivere ikke lenger kan justere arbeidsforhold gjennom oppdateringer i personalhåndboken, men må i stedet engasjere seg i mer direkte og transparent kommunikasjon med arbeidstakere for å avtale eventuelle endringer.

TA KONTAKT

Karina Strandrak Belseth

Tjenesteleder Folk og kultur

95 26 01 55

Utvidelse av krav til innhold i arbeidsavtalen


Fra 1. juli 2024 skal arbeidsavtalen inneholde detaljerte nøkkelopplysninger. Disse inkluderer blant annet:

 • Om arbeidstaker fritt kan bestemme sitt arbeidssted 
 • Arbeidstakers rett til annet fravær enn ferie betalt av arbeidsgiver 
 • Fremgangsmåte ved opphør av arbeidsforholdet 
 • Tillegg og andre godtgjørelser som ikke inngår i lønnen skal angis særskilt 
 • Om den daglige og ukentlige arbeidstid vil variere 
 • Ordninger for vaktendringer, samt ordninger for arbeid utover avtalt arbeidstid, herunder betaling for slikt arbeid 
 • Om eventuell rett til kompetanseutvikling 

Om arbeidstaker fritt kan bestemme sitt arbeidssted 

Dersom arbeidstaker ikke har en fast arbeidsplass eller hovedarbeidsplass, skal arbeidsavtalen inneholde opplysninger om at arbeidstaker jobber på forskjellige steder eller fritt kan bestemme sitt arbeidssted 

Presiseringen har ikke som hensikt å endre adgangen til å benytte seg av hjemmekontor eller annet fjernarbeid. 

 

Arbeidstakers rett til annet fravær enn ferie betalt av arbeidsgiver 

I tillegg til ferieinformasjon, skal det også gis opplysninger om eventuelle andre typer arbeidsgiverbetalt fravær. Dette inkluderer alle former for permisjoner og sykefravær som overstiger ordinær ferie. 

For virksomheter som er bundet av tariffavtale må det henvises til den aktuelle avtalen på dette punktet. 

Arbeidsavtalen skal også inkludere en henvisning til eventuelle interne retningslinjer som beskriver rett til betalt fravær.  

 

Fremgangsmåte ved opphør av arbeidsforholdet 

Arbeidsavtalen skal informere om prosessen for hvordan arbeidsgiver eller arbeidstaker kan avslutte arbeidsforholdet. For å dekke dette kravet, kan avtalen henvise til relevante lover, forskrifter eller tariffavtaler. 

 

Tillegg og andre godtgjørelser som ikke inngår i lønnen skal angis særskilt 

Arbeidsavtalen skal fortsatt inneholde informasjon om lønn, eventuelle tillegg, andre ytelser, samt tid og fremgangsmåte for utbetaling av lønn. 

Etter 1. juli vil det også være et nytt krav om at alle komponentene i lønnen må oppgis hver for seg i avtalen. 

 

Om den daglige og ukentlige arbeidstid vil variere 

Hvis den daglige eller ukentlige arbeidstiden varierer, skal dette fremgå av avtalen. Avtalen skal også tilrettelegge for å beregne når arbeidstakeren skal utføre arbeid. 

 

Ordninger for vaktendringer, samt ordninger for arbeid utover avtalt arbeidstid, herunder betaling for slikt arbeid 

Arbeidsavtalen skal inneholde informasjon om hvordan vaktendringer håndteres, samt om arbeid som overstiger den avtalte arbeidstiden eller arbeidsplanen. Avtalen bør også klargjøre betalingsbetingelser for slikt arbeid. 

Kravene kan oppfylles i avtalen gjennom å referere til gjeldende lover, forskrifter eller tariffavtaler. 

Nye frister etter 01.07.2024: 

 • Skriftlig arbeidsavtale skal foreligge snarest mulig og senest innen syv dager etter at arbeidsforholdet begynte, jf Aml §14-5 (2) 
 • Dersom arbeidstaker ber om oppdatert arbeidsavtale i henhold til endringene i Aml § 14-6 (1) og 14-7 (2), må arbeidsgiver oppdatere dette tidligst mulig eller senest to måneder etter at henvendelsen er mottatt. 
 • Endringer i arbeidsforholdet som nevnt i §§ 14-6 og 14-7 skal tas inn i arbeidsavtalen tidligst mulig og senest den dagen endringene trer i kraft 
 • Det vil her være snakk om alle endringer i arbeidsavtalen som dekkes av minimumskravet i Aml §14-6 

Om eventuell rett til kompetanseutvikling

Avtalen skal inneholde eventuelle rettigheter til kompetanseutvikling som tilbys av arbeidsgiver. 

Avtalen behøver kun å beskrive omfanget av opplæringen samt den overordnede politikken for opplæring og kompetanseheving. Det er ikke nødvendig å opplyse om detaljerte beskrivelser eller en fullstendig oversikt over alle opplæringstilbud eller standard opplæring som er vanlig i alle arbeidsforhold. 

 

Ytelser i regi av arbeidsgiver til sosial trygghet

Avtalen bør klargjøre hvilke kostnader som arbeidsgiver dekker, enten helt eller delvis. Denne informasjonen skal inkludere navnene på de institusjonene som mottar betalinger fra arbeidsgiver, som for eksempel forsikringsselskaper, pensjonsfond og ordninger for sykelønn. 

Det er ikke nødvendig for arbeidsgiver å gå inn i hver minste detalj omkring disse ordningene, men arbeidsgiver kan istedenfor vise til relevante lover, forskrifter eller tariffavtaler. 

 

Mulige negative konsekvenser for arbeidsgiver ved manglende opplysninger i arbeidsavtalen

Fra 1. juli 2024 vil det være særlig viktig for arbeidsgiver å inkludere alle vesentlige opplysninger om arbeidsforholdet i arbeidsavtalen. Dersom dette ikke gjøres i tilstrekkelig grad, kan det medføre negative konsekvenser for arbeidsgiver. Disse to lovreglene regulerer konsekvensene av slike feil: 

 1. Aml §14-6 tredje ledd: «Dersom arbeidsgiver ikke har opplyst om at arbeidsforholdet er midlertidig, jf. første ledd bokstav e og 14-5, skal det legges til grunn at arbeidstakeren har fast ansettelse dersom ikke noe annet gjøres overveiende sannsynlig». 
 1. Aml §14-6 fjerde ledd: «Dersom arbeidsgiver ikke har opplyst om stillingens omfang, jf. første ledd bokstav j og § 14-5, skal arbeidstakers påstand om stillingsomfang legges til grunn dersom ikke noe annet gjøres overveiende sannsynlig».