AiderAider

Revidert nasjonalbudsjett 2024

Her finner du et revidert nasjonalbudsjett for 2024

Ekstra arbeidsgiveravgift

I statsbudsjettet 2024 ble innslagspunktet på 5% ekstra arbeidsgiveravgift (AGA) økt fra 750 000 kroner til 850 000 kroner. Ekstra AGA inntrer når samlede årlige ytelser til den ansatte overstiger 850 000 kroner fra én og samme arbeidsgiver. Regjeringen foreslår å fjerne ekstra arbeidsgiveravgift fra 1.januar 2025

 

Verdipapirfond og skattlegging ved utflytting

Verdipapirfond er per i dag fritatt for skatteplikt på realisasjon av aksjer i selskaper utenfor EØS. I regler om utflytting i skatteloven § 9-14 er det ikke fritak for utflyttingsskatt for aksjer i selskapet utenfor EØS. Et verdipapirfond kan etter en skattefri fusjon miste sin skattemessige tilhørighet i Norge og på den måten bli gjenstand for utflyttingsskatt.

For å være konsekvent foreslås det at regelen om utflyttingsskatt ikke utløser skatteplikt for aksjer i selskap utenfor EØS for verdipapirfond

 

Exit-skatten

Utflytting- eller exit-skatt for personer skal sørge for at verdistigning opparbeidet mens eier har vært skattemessig bosatt i Norge, blir skattlagt her.

Den 20. mars 2024 sendte Finansdepartementet på høring forslag om at utflyttingsskatt må betales innen 12 år, og at bare verdiendringer som har oppstått mens eier har vært bosatt i Norge, skal skattlegges. Forslag om betaling av utflyttingsskatt innen 12 år er på høring med frist til 21.mai.

 

Grunnrente vann- og vindkraft

Det er foreslått å rette opp i ordlyden i grunnrenteskatten for vannkraft og vindkraft.

 

Skattemessig inngangsverdi på fusjons- og fisjonsfordringer som oppstår i forbindelse med trekantfusjoner- og fisjoner etter fordringsmodellen

Reglene om skattemessig inngangsverdi på fusjons- og fisjonsfordringer som oppstår i forbindelse med trekantfusjoner- og fisjoner etter fordringsmodellen ble endret med virkning fra inntektsåret 2023, slik at den skattemessige inngangsverdien settes lik fordringens pålydende (regnskapsmessig verdi).

Det betyr at det ikke lenger vil oppstå skattepliktig gevinst/tap ved innfrielse av fusjons- og fisjonsfordring.


Det ble vedtatt en valgfri overgangsregel som i praksis vil medføre at selskaper som har urealiserte, latente skatteposisjoner ved utgangen av inntektsåret 2023 som følge av trekantfusjon- eller fisjon, skattefritt utligner den midlertidige forskjellen mellom regnskapsog skattemessig verdi av fusjons-/ fisjonsfordringen. Dette forutsetter at både mor- og datterselskap velger å gjøre dette.


Det er foreslått en presisering av overgangsregel som også gjelder for selskap som før vedtakelsen av lovendringen i 2023 var del av fusjon eller fisjon i konsern og ville hatt en slik latent skatteposisjon. Valgfrihet er betinget av at både mor- og datterselskap på tidspunkt da fordring ble stiftet, treffer samme beslutning.

 

MERVERDIAVGIFT

Det er foreslått to nevneverdige endringer til merverdiavgiftsloven.


Ved endring av ordlyden i merverdiavgiftsloven § 6-6 første ledd foreslås at
«omsetning av elektrisk kraft og energi levert fra alternative energikilder til husholdningsbruk i fylkene Finnmark, Troms og Nordland, er fritatt for merverdiavgift.»


Norge har i merverdiavgiftsloven § 6-7 et fritak fra merverdiavgift på omsetning. Omsetning av kjøretøy som omfattes av Stortingets vedtak om omregistreringsavgift, er fritatt for
merverdiavgift dersom kjøretøyet har vært registrert her i landet. Ettersom man stadig velger å holde fast ved omregistreringsavgift fremfor å innføre merverdiavgift ved ordinær sats, er problemet at tilbakeføring lineært over fire år antas å
være en skattemessig fordel ved videre omsetning. Derfor foreslås en ny tilbakeføringsregel i mva § 9-6 med virkning fra 1. juli 2024 hvor:
«
tilbakeføringsbeløpet fastsettes ved å multiplisere fradragsført inngående merverdiavgift med kjøretøyets verdi ved omdisponeringen og dividere med verdien ved fradragsføringen».


De nye reglene medfører tilbakeføring «dersom kjøretøyet i løpet av de åtte første årene etter registreringen selges eller omdisponeres til bruk som ikke ville gitt fradragsrett. Utførsel av personkjøretøy utløser ikke plikt til å tilbakeføre fradragsført inngående merverdiavgift.»


Av bestemmelsen fremgår det dessuten at «for personkjøretøy som ble registrert på virksomheten i regnskapsår som utløp for mer enn fem år siden, kan tilbakeføringsbeløpet fastsettes ved å multiplisere anslått inngående merverdiavgift med personkjøretøyets verdi ved omdisponeringen og dividere med kjøretøyets anslåtte verdi inklusive avgifter da kjøretøyet ble registrert på virksomheten».


Som overgangsordning kan eieren velge å anvende reglene før 1. juli 2024 dersom kjøretøyet er levert før 1. juli 2024, levert etter bindende kontakt inngått før 14. mai 2024, og dersom kjøretøyet er utleid etter bindende avtale inngått før 14. mai 2024

 

TA KONTAKT

Sverre Morten Andreassen

Tax Director

48154409